Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 KONKURS JEST ORGANIZOWANY POD NAZWĄ "KWIETNIOWE ŁOWY"

1.2  ORGANIZATOREM KONKURSU JEST FITMA BAJCIK

1.3 FUNDATOREM NAGRODY JEST FIRMA BAJCIK

1.4 KONKURS ZOSTANIE PRZEPROWADZONY WYŁĄCZNIE NA PROFILU FACEBOOK-OWYM.

 

2.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1

UCZESTNIKIEM KONKURSU("UCZESTNIK") MOZE BYĆ KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, KTÓRA;

  1. A) POSIADA PĘŁNĄ ZDOLNOSĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH. OSOBY OGRANICZONE W ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH BIORĄ UDZIAŁ W KONKURSIE ZA ZGODĄ SWOJEGO PRZEDSTAWICIELA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO.
  2. B) NIE JEST PRACOWNIKIEM FIRMY BAJCIK
  3. C) NIE JEST CZŁONKIEM RODZINY PRACOWNIKA BAJCIK

D)ZAPOZNAŁ SIĘ Z TRESCIĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU I W SPOSÓB DOBROWOLNY PRZYSTEPUJE DO KONKURSU

E)AKCEPTUJE WARUNKI REGULAMINU

  1. F) ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU
  2. G) UCZESTNIK PUBLIKUJAC FOTOGRAFIĘ OSWIADCZA, ŻE POSIADA PEŁNIĘ PRAW AUTORSKICH LUB JEST UPOWAZNIONY PRZEZ AUTORA DO ICH PUBLIKACJI W ODPOWIEDZI KONKURSOWEJ
  3. H) WYŁANIAJAC LAUREATA KOMISJA KONKURSOWA BĘDZIE MIAŁA NA UWADZE POMYSŁOWOŚĆ, ESTETYKĘ, CIEKAWE UJĘCIE, CZY TEŻ HUMORYSTYCZNY AKCENT

I)DOSTĘP DO KONKURSU JEST BEZPŁATNY

  1. J) ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZETELNOŚĆ I PRAWDZIWOŚĆ DANYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU, W TYM BRAK PRZEKAZANIA NAGRODY Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE LAUREATA

2.2 WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST ŁĄCZNE SPEŁNIENIE NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW;

  1. A) OSOBA BIORĄCA UDZIAŁW KONKURSIE MUSI POSIADAĆ STATUS UCZESTNIKA ZGODNIE Z PKT 2.1

 

3.

NAGRODY

3.1. NAGRODĄ W KONKURSIE JEST KOŁOWROTEK FIRMY JAXON

3.2. ZDOBYWCĄ NAGRODY JEST UCZESTNIK WYŁONIONY PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ, KTÓRY W CZASIE TRWANIA KONKURSU NA PROFILU FACEBOOK-OWYM FIRMY BAJCIK POD POSTEM KONKURSOWYM PT.: "KWIETNIOWE ŁOWY" W KOMENTARZU ZAMIEŚCI AUTORSKĄ FOTOGRAFIĘ W TEMATYCE WĘDKARSKIEJ

3.3 CELEM ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEJ ORGANIZACJI KONKURSU, ORGANIZATOR POWOŁUJE KOMISJĘ KONKURSOWĄ. WSZELKIE WĄTPLIWOSCI DOTYCZĄCE ZASAD KONKURSU, INTERPRETACJI, I POSTANOWIEŃ TEGO REGULAMINU ROZSTRZEGA ORGANIZATOR.

3.4 LAUREAT KONKURSU ZOSTANIE POWIADOMIONY O WYGRANEJ POPRZEZ SERWIS FACEBOOK W CIAGU 3(TRZECH) DNI ROBOCZYCH OD ZAKOŃCZENIA KONKURSU.

3.5 CELEM POTWIERDZENIA CHECI PRZYJĘCIA NAGRODY, POWIADOMIONY LAUREAT POWINIEN ODPOWIEDZIEĆ POPRZEZ SERWIS FACEBOOK W TERMINIE 3(TRZECH) DNI OD DNIA WYSŁANIA POWIADOMIENIA, POD RYGOREM PRZEPADNIĘCIA PRAWA NAGRODY.

3.6 WARUNKIEM PRZEKAZANIA NAGRODY JEST DOBROWOLNE PODANIE NICKU/IMIENIA/PSEUDONIMU LUB INNEJ DOBROWOLNEJ FORMY DANYCH NIEZBĘDNYCH DO IDENTYFIKACJI LAUREATA PRZY ODBIORZE NAGRODY

3.7  W MYSL NINIEJSZEGO REGULAMINU, KAŻDY UCZESTNIK ZWALNIA SERWIS FACEBOOK Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA KONKURS PROWADZONY PRZEZ FIRMĘ BARCIK.

3.8 KONKURS NIE JEST W ZADEN SPOSÓB SPONSOROWANY, POPIERANY,PRZEPROWADZANY PRZEZ SERWIS FACEBOOK, ANI Z NIM ZWIĄZANY

4.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKOW KONKURSU

 

4.1 PRZYSTEPUJĄC DO KONKURSU I AKCEPTUJĄC NINIEJSZY REGULAMIN UCZESTNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PRZEZ NIEGO DANYCH W CELU PRZEPROWADZENIA KONKURSU NIEZBEDNYCH W ZWIAZKU Z WYDANIEM NAGRODY.

5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 ORGANIZATOR MA PRAWO DO ZMIANY POSTANOWIEN NINIEJSZEGO REGULAMINU O ILE NIE WPŁYNIE TO NA POGORSZENIE WARUNKÓW