Odpis wpisu do KRS

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

 

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

 

Stan na dzień 30.10.2018 godz. 19:25:42 Numer KRS: 0000313269

 

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

12.09.2008

Ostatni wpis

Numer wpisu

2

Data dokonania wpisu

15.09.2016

Sygnatura akt

PO.VIII NS-REJ.KRS/30307/16/150

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ

GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

 

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej

SPÓŁKA JAWNA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 630964322, NIP: 7772000357

3.Firma, pod którą spółka działa

BAJCIK BOGUMIŁA I PAWEŁ WOJCIECHOWSCY SPÓŁKA JAWNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

NIE

 

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat POZNAŃSKI, gmina TARNOWO PODGÓRNE, miejsc.

PRZEŹMIEROWO

2.Adres

ul. WRZOSOWA, nr 22, lok. ---, miejsc. PRZEŹMIEROWO, kod 62-081, poczta PRZEŹMIEROWO, kraj

POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

 

 

 

Rubryka 4 - Informacje o umowie

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki

1

UMOWA Z DNIA 18.08.2008 R., ZŁOŻONA W DNIU 25.08.2008R.

 

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka

NIEOZNACZONY

 

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

1.Określenie okoliczności powstania

PRZEKSZTAŁCENIE

2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale

18.08.2008 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO

HANDLOWO USŁUGOWE BAJCIK BOGUMIŁA WOJCIECHOWSKA I PAWEŁ WOJCIECHOWSKI O

POWSTANIU SPÓŁKI JAWNEJ W OPARCIU O ART. 551 § 1 KSH, WOJCIECHOWSKA BOGUMIŁA

PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ POD NUMEREM 004226 W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE, PAWEŁ

WOJCIECHOWSKI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ POD NUMEREM 004227 W EWIDENCJI

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE.

 

Podrubryka 1

Podmiot, z którego powstała spółka

 

Brak wpisów

 

 

Rubryka 7 - Dane wspólników

1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WOJCIECHOWSKA

2.Imiona

BOGUMIŁA JADWIGA

3.Numer PESEL/REGON

56100507569

4.Numer KRS

******

5.Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?

TAK

6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?

NIE

7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami ?

NIE

8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?

NIE

 

 

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WOJCIECHOWSKI

2.Imiona

PAWEŁ

3.Numer PESEL/REGON

54062610897

4.Numer KRS

******

5.Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?

TAK

6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?

NIE

7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami ?

NIE

8.Czy wspólnik ma ograniczoną

NIE

 

zdolność do czynności prawnych?

 

 

 

         

Dział 2

Ru

bryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

2.Sposób reprezentacji podmiotu

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

 

Podrubryka 1

Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WOJCIECHOWSKA

2.Imiona

BOGUMIŁA JADWIGA

3.Numer PESEL/REGON

56100507569

4.Numer KRS

****

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WOJCIECHOWSKI

2.Imiona

PAWEŁ

3.Numer PESEL/REGON

54062610897

4.Numer KRS

****

Rubryka 2 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

 

 

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy

1

---

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy

1

22, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

2

31, 03, Z, PRODUKCJA MATERACÓW

3

46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

4

47, 11, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z

PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

5

47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH

SKLEPACH

6

47, 64, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W

WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

7

47, 76, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH

ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W

WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

 

 

8

47, 78, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W

WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

 

9

47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB

INTERNET

 

10

59, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I

PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

 

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu

Nr kolejny w polu

Data złożenia

Za okres od do

5.Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego

1

*****

OD 01.01.2008 DO 31.12.2008

2

*****

OD 01.01.2009 DO 31.12.2009

3

*****

OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

4

*****

OD 01.01.2011 DO 31.12.2011

5

*****

OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

6

*****

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

7

*****

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

8

*****

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

Brak wpisów

           

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.

Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 30.10.2018 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: